Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 25.08.2008 17:59:12 

SPOLEK PRO ZACHOVÁNÍ VALAŠSKÝCH TRADIC

STANOVY
STANOVY SPOLKU PRO ZACHOVÁNÍ VALAŠSKÝCH TRADIC

 

1. NÁZEV, SÍDLO, PŮSOBNOST A DOBA TRVÁNÍ
 1. Sdružení má název SPOLEK pro zachování valašských tradic Semetín / zkratka Spolek - PZTS
 2. Sídlo sdružení: Semetín 1656; 755 01 Vsetín
 3. Působnost sdružení: po celé ČR
 4. Sdružení je založeno na dobu neurčitou

2.POSLÁNÍ A CÍL SDRUŽENÍ

 1. Posláním sdružení jo organizovat a řídit kulturní, společenské a sportovní akce a vytvářet prostor pro rozvoj těchto aktivit.
 2. Spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi v ČR a zahraničí.
 3. K dosažení těchto cílů sdružení organizuje:
  • pravidelnou soutěž o putovní pohár O najlepší slivovicu
  • turnaje neregistrovaných hráčů v kopané
  • turistické výšlapy za valašskými kulturními památkami
  • poznávací výlety po Valašském království
  • besedy s osobnostmi Valašska
  • podpora netradičních soutěží na Valašsku (ve Valašském duchu)
  • sportovní a kulturní akce pro děti
  • pořádání propagačních akcí a zveřejňování informací prostřednictvím periodických a neperiodických textů a publikací.

3. ČLENSTVÍ

 1. Členem sdružení se může stát každý, kdo projeví zájem o činnost dle bodu 2), je starší 18-ti let, bude platit členské příspěvky a rada sdružení tohoto zájemce jednomyslně schválí.
 2. Členství ve sdružení zaniká :
  • doručením písemného oznámení o vystoupení ze sdružení
  • důvodem k zániku členství je nezaplacení členského příspěvku za příslušný rok
  • rozhodnutím valné hromady na základě porušení povinností plynoucích ze stanov nebo organizačního řádu
  • úmrtím člena
  • zánikem sdružení

4.PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Práva :
  • zúčastňovat se všech akcí konaných sdružením
  • volit a být volen do orgánu sdružení
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k plánům činnosti,
  • jejich plnění a finanční zabezpečení
  • předkládat návrhy na podporu akcí na jiných místech Valašska a ČR
  • být průběžně informován o úkolech a činnosti sdružení
  • využívat slev a výhod na akcích pořádaných sdružením
 2. Povinnosti:
  • dodržovat organizační řád sdružení, rozhodnutí rady a valné hromady sdružení
  • platit členské roční příspěvky dodržovat stanovy a organizační řád. Výši členských příspěvků stanoví organizační řád.
  • svým chováním a vystupováním na veřejnosti nepoškozovat dobré jméno sdružení

5. ORGÁNY SDRUŽENÍ

 1. Valná hromada členů:
  • je nejvyšším orgánem sdružení
  • schází se nejméně jedenkrát ročně
  • volí minimálně pětičlennou radu a z ní starostu, jednatele, pokladníka, kronikáře a tři čestné členy rady sdružení jednatele, pokladníka, kronikáře a tři čestné členy rady sdružení
  • schvaluje plány a rozpočet sdružení
  • schvaluje jednání rady
 2. Rada sdružení Spolek za zachování valašských tradic je min. pětičlenná:
  • starosta, jednatel, pokladník, kronikář a tři čestní členové rady
  • řídí činnost mezi jednáními valné hromady
  • schází se nejméně jedenkrát za tři měsíce
  • funkční období rady je jednoleté s výjimkou funkčního období starosty (tříleté)
 3. Starosta sdružení Spolek za zachování valašských tradic:
  • zastupuje sdružení navenek
  • řídí činnost rady
  • svolává valnou hromadu
  • v případě zaneprázdnění jej zastupuje určený člen rady
 4. Všechny funkce jsou čestné

6. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

 1. Majetek sdružení vzniká:
  • z členských příspěvků
  • z výtěžků akcí pořádaných sdružením
  • z příspěvků a darů sponzorů
 2. Sdružení může provádět hospodářskou činnost pouze podle platných zákonů a právních norem ČR.

7. ZÁNIK SDRUŽENÍ

 1. K zániku sdružení může dojít na základě rozhodnutí valné hromady, která také rozhodne o eventuálních závazcích a pohledávkách sdružení.
 2. Zánik sdružení může nastat sloučením s jiným sdružením.
 3. Oznámení o případném zániku sdružení zašle rada ministerstvu vnitra ČR.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento statut vstupuje v platnost schválením valnou hromadou sdružení a registrací na MV ČR.
 2. Jednání Rady sdružení se řídí jednicím řádem schváleným valnou hromadou.
 3. Valná hromada je usnášeníschopná, pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny členů valné hromady.
TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek